Algemene voorwaarden

duotix bvba

maatschappelijke zetel:
Torhoutsesteenweg 129
8210 Zedelgem

BE 862.909.525

1. Algemeen

1.1 

Deze voorwaarden zijn algemeen geldend en vervangen alle vroegere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij dit schriftelijk overeengekomen werd. De overeenkomst is van toepassing op elke overeenkomst tussen Duotix BVBA (hierna verwezen als Duotix) en een rechtspersoon (hierna verwezen als “de klant” of “u”).

1.2
Duotix kan onderstaande voorwaarden aanpassen maar enkel met een voorafgaand verwittigen naar de klant toe waarvoor deze wijziging invloed heeft. Bij dringende wijzigingen wordt u zo vlug mogelijk, maximaal één week, verwittigd en gelden de vroegere voorwaarden tot u op de hoogte bent gebracht. Deze wijzigingen brengen op zich geen kost met zich mee.

1.3
Duotix behoudt zich ertoe altijd te streven naar een zo goed mogelijke uitvoering van plichten van de overeenkomst.

1.4
Door het aangaan van de overeenkomst gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. De klant verklaart hierbij alle onderdelen van deze algemene voorwaarden te kennen en te begrijpen.

1.5
Onze prijslijsten zijn ter inlichting en slechts geldig onder wederzijds akkoord. Alle prijzen zijn in Euro, exclusief btw of andere taxen, tenzij anders vermeld.

1.6
Elk geschil omtrent de betekenis, inhoud of interpretatie van deze overeenkomst valt tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende. Ieder geschil tussen de klant en Duotix wordt beheerd door het Belgisch recht.

1.7
In geval dat één of meerdere bepalingen of verwoordingen van deze voorwaarden ongeldig of nietig zouden verklaard worden, behouden alle overige bepalingen of verwoordingen nog altijd hun recht.

2. Bestellingen en opleveringen

2.1
Een ondertekende offerte van Duotix is een bindende overeenkomst. Bijkomende bestellingen die worden gevraagd zijn eveneens bindend.

2.2
De vermelde leveringstermijnen zijn vrijblijvend en gelden enkel ter inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden. Eventuele vertraging kan dus op geen enkele wijze leiden tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wij behouden het recht gedeeltelijke leveringen te doen, die als afzonderlijke verkopen kunnen worden aanzien. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

2.3
De klant is bij aankoop van een website of een webapplicatie eigenaar van de website of de applicatie, behalve het technische gedeelte. Dit technisch gedeelte blijft eigendom van Duotix of haar leveranciers. Het technisch gedeelte houdt in: het CMS, configuratie van het CMS, alle technologie en methodologie die wij gemeenschappelijk gebruiken voor al onze klanten. De klant is eigenaar van het ontwerp, het concept, tekstuele inhoud, grafische beelden, foto’s en gegevens die specifiek voor hen worden bewaard door de applicatie.

De klant mag de producten niet aan derden overdragen, doorverkopen, in pand geven of met om het even welk voorrecht bezwaren.

2.5
Bij producten die dienen afgehaald te worden, verbindt de klant zich ertoe binnen 10 kalenderdagen de producten te komen halen nadat de klant op de hoogte werd gebracht dat de producten ter zijn beschikking staan.

2.6
De klant is bij de aanvraag van grafische diensten, met name drukwerk en advertenties, verantwoordelijk voor het afgeleverd resultaat.
Duotix behoudt zich ertoe altijd te streven naar een zo goed mogelijke uitvoering van plichten van de overeenkomst.
Duotix maakt op verzoek een ontwerp voor van de klant. De klant houdt rekening met het feit dat kleuren van drukwerkproducten en opmaakbestanden zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate kunnen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. De bestanden voor druk worden opgemaakt door Duotix en de klant geeft hiervoor zijn goedkeuring. Een proefdruk is op aanvraag steeds mogelijk.

2.7 Geen enkele klacht kan een schorsing van betaling rechtvaardigen.

3. Abonnementsvergoedingen

3.1
Deze maandelijkse vergoeding wordt vooraf betaald door de klant. Deze vergoeding moet betaald worden vanaf de eerste dag van het verkoopscontract. U bent deze vergoeding schuldig ongeacht het al dan niet in gebruik nemen van de dienst door redenen buiten controle van Duotix. Duotix kan de prijzen of voorwaarden aangaande deze kost wijzigen met een voorafgaande verwittiging van minimum van 20 kalenderdagen voor de volgende verschuldiging. Indien u door deze wijziging de overeenkomst wil beëindigen vanaf ingang van de nieuwe voorwaarden, kan dit mits u ons hiervan op de hoogte brengt ten minste één dag voor de ingang van de nieuwe voorwaarden.

3.2
Deze maandelijkse vergoedingen houden ook in dat Duotix zich voorbehoudt de dienst zo goed mogelijk te onderhouden en te herstellen waar nodig.

4. Andere vergoedingen & diensten van derden

4.1
De verkoop van software kunnen aangevuld worden met kosten van derden voor additionele diensten aangerekend door Duotix. Duotix handelt als tussenpersoon voor deze internet en computer diensten, en de persoonlijke voorwaarden van deze diensten zijn dan ook geldig. Duotix kan niet verantwoordelijk worden gesteld door eventuele fouten of defecten in de diensten, hardware of software van deze derden. Op dezelfde manier kan Duotix niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele acties door het niet volgen van de voorwaarden van deze derden door de klant.

4.2
Indien door incorrect gebruik van onze diensten of software door de klant, zullen dringende herstellingkosten doorgerekend worden naar de klant. Indien de klant additionele diensten wenst van Duotix zullen deze een gepaste vergoeding krijgen. Kleine diensten zoals het veranderen van een paswoord behoren tot de standaarddienst van Duotix en zullen in normale omstandigheden niet aangerekend worden tenzij anders nodig bevonden door onder andere incorrect gebruik van de klant.

4.3
Elke medewerking of ondersteuning door Duotix wordt uitsluitend verleend als niet bindende dienstverlening en geen enkele aansprakelijkheid vanwege Duotix kan teweeg brengen. Bijkomende diensten zullen al dan niet gefactureerd worden overeenkomstig de gebruikelijke tarieven die gelden voor gespecialiseerde bedrijven in informatica.

5. Additionele verkoopsvoorwaarden:

5.1
De Duotix facturen kunnen betaald worden tot 20 kalenderdagen geteld vanaf de factuurdatum, tenzij anders op de factuur wordt vermeld. Indien deze tijd verstreken is zonder volledige betaling kan door Duotix een additionele kost aangerekend worden in de vorm van verwijlintresten, rekening houdend met de wettelijke rentevoet. De wijze waarop de factuur aan de klant wordt voorgelegd wordt door Duotix bepaald.

5.2
Naast de wettelijk vereisten voor de inhoud van een factuur omvatten de facturen ook een meer gedetailleerde omschrijving van de verschillende gekochte of gehuurde onderdelen en diensten. Indien de klant meer wenst op de factuur kan dit aangevraagd worden.

5.3
De verkoopsovereenkomst betreffende de webproducten heeft een minimumduur van 1 jaar, ingaande vanaf het sluiten van de overeenkomst, of vanaf een latere opgegeven datum vanaf wanneer de dienst verstrekt moet worden. Deze minimumduur kan onderbroken worden omwille van voortdurende storing of defect van de Duotix diensten, hardware of software, ofwel door wijzigingen in de overeenkomst zoals prijsveranderingen. Na 1 jaar wordt de overeenkomst voor onbeperkte duur, die ten alle tijde kan beëindigd worden, verlengd. Bij beëindiging dient u ons hiervan 15 kalenderdagen op voorhand te verwittigen. Indien u het contract verbreekt tijdens de minimumduur behouden wij het recht administratieve kosten aan te rekenen voor de resterende duur, behoudens in de gevallen hierboven vermeld ingaande storingen.

5.4
Alle aangekochte software bij Duotix blijft eigendom van de fabrikant of producent. Enkel een kopie met gebruiker licentie wordt toegestaan. De klant behoudt zich ertoe alle voorwaarden te volgen vermeld op de handleiding of software. Dit geldt ook voor de webproducten ontwikkeld door Duotix, deze producten blijven eigendom van Duotix. De klant krijgt een licentie voor het gebruik van de software, enkel voor de delen gespecifieerd door Duotix. De software wordt in geen geval eigendom van de klant, tenzij anders overeengekomen.

5.5
Het aanschaffen van een website maakt u onder geen enkel voorbehoud eigenaar van ons systeem (broncode, CMS systeem); u huurt enkel de mogelijkheden, zoals u bijvoorbeeld banksoftware huurt om het te gebruiken maar er geen eigenaar van bent. U bent wel eigenaar van de inhoud (teksten, foto's), de gegevens die eventueel door de website worden verzameld én het ontwerp die we voor u hebben gemaakt.

5.6
De klant blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de inhoud en gegevens verzameld op de website, ook als u er voor kiest om duotix de inhoud te laten schrijven/plaatsen op de website of de website bepaalde gegevens te laten verzamelen. Bij het laten adverteren van uw website op internet (SEO pakketten) bent u ook verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties en de eventuele afgesloten contracten nodig voor het plaatsen van deze advertenties of inlassingen op het internet.

6. Identificatie

6.1
Voor het gebruik van onze diensten kan u één of meer login namen en paswoorden krijgen, al dan niet zelf te kiezen. U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van deze informatie. Alle acties die ondernomen worden via deze unieke identificatie worden verondersteld door u, of door gerechtigde personen te worden gebeurd. U dient ons op de hoogte te brengen indien u een reden hebt aan te nemen dat deze naam-paswoord combinatie gekend is door iemand die niet gemachtigd is dit te gebruiken. Duotix kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien een niet gerechtigd persoon acties onderneemt onder uw naam door zich te identificeren via uw verkregen identificatie. Indien wij zelf een gerechtigde reden hebben dit te verdenken of omwille van redenen waar de veiligheid in het gedrang komt, kunnen wij zelf deze identificatie veranderen en zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Indien u uw paswoord niet meer weet, kunt u ook een nieuw paswoord aanvragen.

6.2
Duotix zal nooit persoonlijke informatie verkregen door de klant, inkijken of raadplegen, tenzij dit nodig is voor het naleven van de overeenkomst en het uitvoeren van onze diensten, of tenzij Duotix daartoe verplicht wordt door de bevoegde gerechtelijke instanties. De informatie van Duotix verkregen door de klant voor de correcte werking van onze diensten blijft vertrouwelijk en zal niet doorgegeven worden aan derden voor commerciële doeleinden.

6.3
De persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt zullen enkel voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

- administratieve doeleinden ingaande de overeenkomst tussen de klant en Duotix
- intern klantenbeheer en correcte werking van onze diensten
- direct marketing, zoals het melden van de beschikbaarheid van nieuwe producten of componenten verkocht door Duotix
- vermelding op de Duotix website of informatiebrochures dat de klant een klant is van Duotix, met eventuele vermelding van de website van de klant. Meningen van de klant kunnen geplaatst worden na goedkeuring door de klant en door Duotix zelf.

Gelieve ons te verwittigen indien u geen berichten van ons wenst te ontvangen in het kader van direct marketing.

6.4
U hebt altijd het recht uw persoonlijke gegevens door u verstrekt raad te plegen. En u kunt deze aanpassen indien verbetering nodig is. Op dezelfde manier wensen wij dat indien uw persoonlijke gegevens waarmee wij u identificeren wijzigen, u ons daarvan op de hoogte te brengt, zodat de overeenkomst geldig blijft en wij u een correcte dienstverlening kunnen blijven bieden.

6.5
De overeenkomst is tussen Duotix en de klant, u mag op geen enkele manier, geheel of gedeeltelijk, deze producten of diensten doorverhuren, ter beschikking stellen, verkopen, noch dit proberen aan eender welke derde partij.

7. Netiquette

7.1
Deze overeenkomst omvat ook dat u op geen enkele wijze Duotix producten mag gebruiken om onwettige zaken te verwezelijken. Zoals het plaatsen van inhoud op de website die in strijde is met de goede zeden, frauduleus is, beledigend is, oproept tot geweld, misleidend is of inbreuk pleegt op auteursrechten of eigendomsrechten van een andere aard. Dit betekent dat u de internet en e-mail dienst enkel voor bonafide doeleinden mag gebruiken die overeenstemmen met alle toepasselijke wettelijke bepalingen. De klant mag de producten, systemen of diensten van Duotix niet gebruiken om ‘spam’ te verzenden. Alle e-mails of gelijkwaardige elektronische berichten verzonden door de klant die verwijzingen hebben naar de website, het e-mailadres of andere naamverwijzingen naar Duotix of de klant, vallen onder deze netiquette. De klant erkent dat het begrip ‘spam’ in de ruimst mogelijke betekenis moet worden aanzien. Dit bevat het ongevraagd zenden of promoten van commerciële e-mails, kettingmails, ‘Make Money Fast’ (MMF) systemen, piramide marketing, virussen of andere software die tot doel hebben schade toe te brengen. Deze opsomming is niet beperkend.

7.2
Op dezelfde manier mag de klant de producten, systemen of diensten van Duotix niet gebruiken om toegang te krijgen tot systemen of diensten waar de klant geen toestemming voor heeft (‘hacking, ‘cracking’), zelfs al heeft de klant niet de bedoeling schade toe te brengen. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk van de schade en gevolgen die veroorzaakt is door het gebruik of misbruik van de systemen geleverd of voorzien door Duotix.

7.3
De klant zal de systemen of diensten van Duotix of voorzien door Duotix niet nodeloos belasten.

7.4
De klant is volledig verantwoordelijk voor alle gegevens die zich bevinden op de haar toegewezen ruimte op de systemen van Duotix, of via de systemen van Duotix verzonden werden.

8. Aansprakelijkheid

8.1
Bij het overschrijden van voorbepaalde grenzen of niet naleven van voorwaarden kan Duotix de toegang tot uw e-mail, webproducten of diensten onthouden tot de nodige acties ondernomen zijn. U kan Duotix niet verantwoordelijk stellen voor eventuele financiële, morele of materiële schade die het gevolg zijn van een onderbreking van de diensten door wettige, technische of operationele redenen. Duotix behoudt zich er wel toe zoveel mogelijk rekening te houden met de klant zodat dit zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt.

8.2
Duotix kan slechts verantwoordelijk worden gesteld indien er een voorzienbare zware fout of nalatigheid gebeurd werd, of indien niet voldaan werd aan één van de voornaamste voorwaarden, diensten of prestaties van de overeenkomst. In die gevallen verplichten wij onszelf ertoe de directe herstelbare schade van al dan niet materiële goederen te herstellen, met uitsluiting tot indirecte schade zoals financieel verlies, verlies van contracten met derden, en additionele al dan niet materiële schade. In alle gevallen wordt de totale aansprakelijkheidsvergoeding beperkt tot de waarde van 2 maanden abonnementsvergoeding, ofwel tot maximum 2 % van de totale waarde van de verkochte goederen die aan de oorzaak liggen van de schade.

8.3
Duotix kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien onze diensten of prestaties beperkt of gestopt worden door feiten buiten onze wil, zoals ongevallen, oorlog, sociale conflicten, acties van de overheid, natuurrampen, uitzonderlijk weer, onderbreken van toelevering van noodzakelijke grondstoffen, producten of diensten, inbraken, cracking of enige andere vorm van kwaad opzet door derden. Deze opsomming is niet beperkend. Duotix is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van deze omstandigheden te bewijzen.

8.4
Evenmin is Duotix aansprakelijk voor de wijze waarop onze producten of diensten gebruikt worden. Noch op de inhoud verschaft door het gebruik van onze producten of diensten. Tenzij anders in de wet vermeld.

8.5
Duotix kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van telecommunicatiediensten of andere derden die rechtstreeks of onrechtstreeks gebruikt worden om de Duotix producten of diensten te benutten.

8.6
Verantwoordelijkheid bij het plaatsen van inhoud: Duotix plaatst soms inhoud op de website van de klant in opdracht van de klant. Alhoewel Duotix zich verbindt om met uiterste zorg de inhoud van de website van de Klant te verzorgen kan Duotix niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten die worden gemaakt bij het plaatsen van de inhoud van deze website. Onder inhoud vallen alle gegevens die worden geplaatst op de website: prijzen, transportkosten, productomschrijvingen, leveringstermijnen, maten, gewichten en andere eigenschappen, algemene teksten en omschrijvingen, beschikbaarheid, algemene voorwaarden enz (deze lijst is niet beperkend). De klant dient ten alle tijde zijn website te controleren op juistheid van alle rechtstreeks en onrechtstreeks beschikbare gegevens.

9. Onvoorziene beëindigingen en wanbetalingen

9.1
Bij niet naleving van de betalingstermijn van 20 kalenderdagen vanaf factuurdatum, zoals werd bepaald in 5.1, is een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro. Tevens behoudt Duotix het recht u de producten en diensten te weigeren tot alle uitstaande bedragen betaald worden. Indien volledige uitbetaling onwaarschijnlijk is kunnen wij het contract volledig beëindigen zonder dat wij hierbij afbreuk doen van ons recht de uitstaande bedragen te eisen.

9.2
Indien door niet-betaling, door briefwisseling, of door gelijkwaardig feit, Duotix kan aannemen dat de klant niet vermogen is te betalen, kunnen alle resterende, al dan niet vervallen facturen opgeëist worden en kunnen bestellingen en overeenkomsten zonder verwittiging geannuleerd worden. Dit zonder ingebrekestelling van Duotix.

9.3
In geval van éénzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant kan door Duotix een schadevergoeding eisen van minimum 30 % van de totale prijs van de overeenkomst.

9.4
Duotix kan in geval van hoogdringendheid zoals bevel van de overheid u onmiddellijk de toegang tot de aangekochte dienst of product ontzeggen. U wordt dan verwittigd over de reden van de stopzetting.

9.5
In geval van onverwachte beëindiging van de producten of diensten blijft de klant alle gefactureerde vergoedingen verschuldigd tot de ingang van de beëindiging vanaf deze binnen het kader valt van de factuur. Indien deze beëindiging veroorzaakt werd door nalatigheid of foutieve acties door de klant, kan hiervoor een schadevergoeding geëist worden.

versie 01/01/2016

Privacy

Duotix is committed to protecting your privacy and developing technology that gives you the most powerful and safe online experience. This Statement of Privacy applies to the Duotix Web site and governs data collection and usage. By using the Duotix website, you consent to the data practices described in this statement.

 

Collection of your Personal Information

 

Duotix collects personally identifiable information, such as your e-mail address, name, home or work address or telephone number. Duotix also collects anonymous demographic information, which is not unique to you, such as your ZIP code, age, gender, preferences, interests and favorites.

There is also information about your computer hardware and software that is automatically collected by Duotix. This information can include: your IP address, browser type, domain names, access times and referring Web site addresses. This information is used by Duotix for the operation of the service, to maintain quality of the service, and to provide general statistics regarding use of the Duotix Web site.

Please keep in mind that if you directly disclose personally identifiable information or personally sensitive data through Duotix public message boards, this information may be collected and used by others. Note: Duotix does not read any of your private online communications.

Duotix encourages you to review the privacy statements of Web sites you choose to link to from Duotix so that you can understand how those Web sites collect, use and share your information. Duotix is not responsible for the privacy statements or other content on Web sites outside of the Duotix and Duotix family of Web sites.

 

Use of your Personal Information

 

Duotix collects and uses your personal information to operate the Duotix Web site and deliver the services you have requested. Duotix also uses your personally identifiable information to inform you of other products or services available from Duotix and its affiliates. Duotix may also contact you via surveys to conduct research about your opinion of current services or of potential new services that may be offered.

Duotix does not sell, rent or lease its customer lists to third parties. Duotix may, from time to time, contact you on behalf of external business partners about a particular offering that may be of interest to you. In those cases, your unique personally identifiable information (e-mail, name, address, telephone number) is not transferred to the third party. In addition, Duotix may share data with trusted partners to help us perform statistical analysis, send you email or postal mail, provide customer support, or arrange for deliveries. All such third parties are prohibited from using your personal information except to provide these services to Duotix, and they are required to maintain the confidentiality of your information.

Duotix does not use or disclose sensitive personal information, such as race, religion, or political affiliations, without your explicit consent.

Duotix keeps track of the Web sites and pages our customers visit within Duotix, in order to determine what Duotix services are the most popular. This data is used to deliver customized content and advertising within Duotix to customers whose behavior indicates that they are interested in a particular subject area.

Duotix Web sites will disclose your personal information, without notice, only if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on Duotix or the site; (b) protect and defend the rights or property of Duotix; and, (c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of users of Duotix, or the public.

 

Use of Cookies

 

The Duotix Web site use "cookies" to help you personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a Web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you.

One of the primary purposes of cookies is to provide a convenience feature to save you time. The purpose of a cookie is to tell the Web server that you have returned to a specific page. For example, if you personalize Duotix pages, or register with Duotix site or services, a cookie helps Duotix to recall your specific information on subsequent visits. This simplifies the process of recording your personal information, such as billing addresses, shipping addresses, and so on. When you return to the same Duotix Web site, the information you previously provided can be retrieved, so you can easily use the Duotix features that you customized.

You have the ability to accept or decline cookies. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the interactive features of the Duotix services or Web sites you visit.

 

Security of your Personal Information

 

Duotix secures your personal information from unauthorized access, use or disclosure. Duotix secures the personally identifiable information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use or disclosure. When personal information (such as a credit card number) is transmitted to other Web sites, it is protected through the use of encryption, such as the Secure Socket Layer (SSL) protocol.

 

Changes to this Statement

 

Duotix will occasionally update this Statement of Privacy to reflect company and customer feedback. Duotix encourages you to periodically review this Statement to be informed of how Duotix is protecting your information.

 

Contact Information

 

Duotix welcomes your comments regarding this Statement of Privacy. If you believe that Duotix has not adhered to this Statement, please contact Duotix at info@duotix.be. We will use commercially reasonable efforts to promptly determine and remedy the problem.